Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U kunt niet meer kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.

U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige als u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan alle voorwaarden van deze nieuwe regeling ? Dan kunt u dezelfde aftrekposten en heffingskortingen krijgen als een inwoner van Nederland.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u over minder dan 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. Bij de berekening van de inkomstenbelasting wordt dan geen rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen. U mag bijvoorbeeld de rente van de lening voor uw eigen woning niet meer aftrekken in uw aangifte.

De zogenoemde terugploegregeling, waarbij een inkomstenherziening plaatsvindt, vervalt ook.


Voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige vanaf 2015

Vanaf 2015 hebt u als kwalificerende buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten en heffingskortingen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

- U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatuis of Saba;
- U betaald over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting;
- U kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van uw woonland.

U hebt deze inkomensverklaring nodig als u aangifte over 2015 doet. U hoeft deze nog niet te hebben als u een voorlopige aanslag over 2015 aanvraagt.

U voldoet aan de voorwaarden

Voldoet u aan de voorwaarden voor een kwalificerende belastingplichtige vanaf 2015? Dan wordt de belasting berekend over uw inkomen en vermogen uit Nederland. Bij de berekening blijven uw inkomsten waarover Nederland niet het recht heeft belasting te heffen, buiten beschouwing. Dat inkomen is alleen van belang om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.

Aftrekposten
U hebt recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland. Maar alleen als u of uw (fiscale) partner daar in uw woonland geen recht op hebben.
De aftrekposten waarop u recht hebt, zijn:
- de negatieve inkomsten uit uw eigen woning buiten Nederland;
- de uitgaven voor inkomensvoorziening;
- de persoonsgebonden aftrek.
Hebt u een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner geen of een laag inkomen? Dan kan hij de heffingskortingen uitbetaald krijgen. Daarnaast kunt u de aftrekposten onderling verdelen.

Heffingskortingen
U hebt recht op de heffingskortingen die in uw situatie van toepassing zijn. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, hebt u recht op zowel het premiedeel als het belastingdeel van de heffingskortingen.

Heffingsvrij vermogen
Hebt u inkomsten uit sparen en beleggen waarover u in Nederland belasting moet betalen? Dan hebt u recht op heffingsvrij vermogen.

U voldoet niet aan de voorwaarden, maar u bent inwoner van België

Woont u in België en bent u een buitenlandse belastingplichtige? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u gebruikmaken van de aftrekposten en heffingskortingen in het volgende overzicht:
- Aftrekposten: reisaftrek openbaar vervoer, verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren, uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten en alimentatie die u betaald aan uw ex-partner;
- heffingskortingen: inkomensafhankelijke combinatiekorting, levensloopverlofkorting, werkbonus, arbeidskorting en algemene heffingskorting; 
- heffingsvrij vermogen: u kunt heffingsvrij vermogen berekenen. Het heffingsvrij vermogen is echter beperkt. Het deel dat u in Nederland mag aftrekken, moet in verhouding staan tot het deel van uw inkomen dat in Nederland is belast. De zogenaamde pro-rataregeling.

U voldoet aan de voorwaarden, maar uw partner niet

Indien beide partners zich niet kwalificeren als buitenlandse belastingplichtige heeft dit de volgende gevolgen:
- er wordt inkomstenbelasting berekend over uw eigen inkomsten in of vanuit Nederland;
- gemeenschappelijke inkomsten kunt niet verdeeld worden;
- u en uw partner kunnen de heffingskortingen niet laten uitbetalen.

Voorbeeld: u en uw partner zijn geen fiscaal partners
U woont in België en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaald u volledig in Nederland belasting. U hebt geen ander inkomen of vermogen. U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Uw partner werkt in België en heeft een inkomen van € 30.000. Samen met uw partner hebt u een eigen woning in België. Het bedrag van de aftrek voor uw eigen woning is € 10.000.
U woont in een EU-land. Over 90% of meer van uw inkomen betaald u in Nederland belasting. U bent daarom een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Uw partner heeft alleen inkomen waarover alleen in België belasting wordt geheven. Uw partner wordt op basis van het inkomen niet aangemerkt als kwalificerend buitenlandse belastingplichtige.  
Indien u en uw partner tezamen meer als 90% van het gezamenlijk inkomen in Nederland worden belast, zullen beide partner in aanmerking komen als kwalificerend buitenlandse belastingplichtige.
In dit voorbeeld voldoet de partner niet aan de eisen en zal er € 5.000 als eigen woning in aftrek gebracht worden in de aangifte van u. Het restant van € 5.000 is niet aftrekbaar.